top of page
maxresdefault.jpg

Nexart Percussion som una companyia artística de percussió i dansa que transmetem al públic l’esperit de superació i perseverança que ha marcat les nostres vides.
En el moment que descobrim la nostra passió, totes les nostres trajectòries s’alineen per perseguir un repte comú: convertir aquest sentiment en un projecte professional.
El treball en equip i la creativitat són dos pilars essencials dins de l’equip: marquen tots els nostres espectacles i són imprescindibles per aconseguir la connexió i proximitat desitjada amb l’espectador.

Nexart Percussion somos una compañía artística de percusión y danza que transmitimos al público el espíritu de superación y perseverancia que ha marcado nuestras vidas.
En el momento que descubrimos nuestra pasión, todas nuestras trayectorias se alinean para perseguir un reto común: convertir este sentimiento en un proyecto profesional.
El trabajo en equipo y la creatividad son dos pilares esenciales dentro del equipo: marcan todos nuestros espectáculos y son imprescindibles para lograr la conexión y proximidad deseada con el espectador.

Nexart Percussion is an artistic percussion and dance company that transmits the spirit of overcoming and perseverance which has marked our lives to the audience.
In the moment that we discover our passion, all of our paths align to chase a common challenge: to turn these feelings into a professional project.
Teamwork and creativity are the two essential pillars within the team: they mark all of our shows and are essential to achieve the connection and closeness we seek to achieve with the audience. 

bottom of page